A Blikk Bumm, Nem győzzük hangsúlyozni!  nyereményjátékának hivatalos szabálya

 

 

A jelen szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) a Blikk Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 12.) (a továbbiakban: a „Szervező”) által szervezett Blikk Bumm, Nem győzzük hangsúlyozni! (a továbbiakban: a „Játék”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

 

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Szervező által üzemeltett www.blikk.hu/blikkbummnyar hivatalos oldalon jelenik meg elektronikus formában a Játék időtartama alatt.

 

1.      A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője és lebonyolítója a Szervező.

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 

2.      A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a „Játékos”).

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

§ a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;

§ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

 

A Szervező saját döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

 

3.      A Játék időtartama

 

A Játék 2021. április 19. napján 0:00 órakor kezdődik és 2021. június 6. napján 18:00 óráig tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4.      A Játék leírása

 

A Szervező a Játék időtartama alatt minden nyomtatott Blikk lapszám címlapjára kiragaszt egy matricát, amely 2 (két) kaparófelületet tartalmaz. A mindkét kaparófelület alatt 3-3 (három-három) ikon (a továbbiakban: az „Ikon”) található. Nyertes az a Játékos, aki 3 (három) azonos Ikont talál ugyanazon kaparófelület alatt, az adott lapszám megjelenésének napján, 18:00 óráig, szombaton és vasárnap 8:00-16:00 óra között adategyeztetés céljából felhívja az adott kiadványban is fellelhető, 06-1-505-6260-as telefonszámot, és telefonon megadja a Nyereményhez kapcsolódó egyedi, 9 (kilenc) jegyű kódot (a továbbiakban: a „Nyertes”). Nem nyertes (nyeretlen) szelvények azok, amelyek kaparófelülete alatt nem található 3 (három) azonos Ikon. Fontos, hogy csak az ugyanazon kaparófelület alatt található 3 (három) azonos Ikont tartalmazó matrica nyer.

 

A Játékos feladata, hogy a címlapra ragasztott matricákon a kaparófelületet eltávolítsa, az Ikonokat megnézze, az Ikonokat összehasonlítsa, 3 (három) azonos Ikont tartalmazó matrica esetén pedig felhívja a 06-1-505-6260-as telefonszámot, és telefonon megadja a kaparófelület alatt található, a Nyereményhez kapcsolódó egyedi, 9 (kilenc) jegyű kódot.

 

Csak azok a matricák fogadhatók el nyertesnek, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az ikonok.

 

Amennyiben az adott Blikk lapszám megjelenésének napján 18:00 óráig, szombaton és vasárnap 8:00-16:00 óra között az adott Nyereményhez kapcsolódó egyedi, 9 (kilenc) számjegyű kód a 06-1-505-6260-as telefonszámon nem kerül megadásra, úgy egy Játékos sem válik a Nyereményre jogosulttá, a Nyeremény nem kerül kiosztásra (a továbbiakban: az „Ki Nem Osztott Nyeremény”).

 

5.      A Nyeremények

 

A Játék során az alábbi darabszámú és értékű nyeremények (a továbbiakban együtt: a „Nyeremények”; külön-külön: a „Nyeremény”) kerülnek kiosztásra azzal, hogy a Ki Nem Osztott Nyeremények nem kerülnek kiosztásra, azok a Szervező tulajdonában maradnak

 

ikon

nyeremény

nyeremény érték

nyeremény darabszám

pénzeszsák

Banki utalvány

1 000 000

3

pénzköteg

Banki utalvány

100 000

25

ház

OBI utalvány

50 000

25

tv

MediaMarkt utalvány

100 000

10

kosár

Élelmiszer utalvány

50 000

21

ruha

C&A utalvány

30 000

20

tükör-fésű

DM utalvány

40 000

15

 

 

                              

 

A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

A Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

További nyeremények érhetők el a blikk.hu/blikkkodok oldalon, 2021. április 26-június 6. között Az olvasó feladata, hogy az oldalon regisztráljon, válaszoljon helyesen a feltett kérdésre, és töltse föl a nem nyertes matricáján található egyedi kódot.

A feltöltők között további nyeremények kerülnek kiosztásra.

blikk.hu/blikkkodok nyereménye: 5 db egyenként 50 000 Ft értékű banki utalvány.

A nyeremény sorsolása 2021. június 7-én, 10 órakor történik, a random.org weboldal segítségével, közjegyző jelenlétében.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket, illetve ajándékokat a Játékban nem oszt ki.

 

A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további Nyereményeket, illetve ajándékokat a Játékban nem oszt ki.

 

6.      A Nyeremények kézbesítése, átvétele

 

A Szervező a Nyereményeket a Nyertes 4. pont szerinti adategyeztetés során megadott címére, személyes átadással, vagy postai úton juttatja el. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehetők át, illetve nem vehetők igénybe, és a Szervezőt semmilyen megtérítési kötelezettség, felelősség nem terheli, a Nyeremény pedig a Szervező tulajdonában marad.

 

A Nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

 

A Nyereményt a Nyertes helyett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

 

7.      Adatkezelés

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként(es), kifejezett és megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás birtokában történt azzal, hogy a hozzájárulás bármikor egyoldalúan visszavonható.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos(ok) esetén jogi kötelezettség teljesítésén, különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes, kifejezett és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja minden adatra vonatkozóan

Adatkezelés jogalapja minden adatra vonatkozóan

Adatkezelés időtartama minden adatra vonatkozóan

§ Játékos neve

§ Nyertes pályázat (beleértve a nyertesről készült fénykép, ha a feltöltött fénykép a nyertes képmását is tartalmazza)

§ Játékos lakcíme

§ Játékos telefonszáma

§ Játékos azonosítása

§ Játékban való részvétel

§ Nyeremény kézbesítése

§ Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

§ Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése

§ Jog- és igényérvényesítés

§ Marketing célú megkeresés küldése

§ GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás;

§ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

§ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

§ Játék lezárultától számított 8 évig

 

A Nyertes(ek) kifejezetten hozzájárul(nak) ahhoz, hogy róluk kép- és/vagy hangfelvétel készüljön és nevét/nevüket, képmásukat, fényképüket vagy hangfelvételüket a kiválasztást követően a Szervező kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

 

A Játékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu email címen vagy írásban postai úton a Blikk Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. Amennyiben a Játékos a Játék lezárulta előtt vonja vissza marketing célú hozzájárulását vagy tiltakozik személyes adatai marketing célú felhasználása ellen, a Játékból kizárásra kerül.

 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

 

A Játékból történő kizárás nem eredményezi a marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

 

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó egyéb magyar adatkezelési jogszabályok és állásfoglalásoknak megfelelően köteles kezelni. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Blikk Kft. Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy a(z) adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni. 

 

8.      Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Szervező a Nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes a Nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit Nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a Nyereményekkel, a Nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

9.      Egyéb

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat Játék időtartama alatt történő módosítására.

 

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a www.blikk.hu/blikkbummnyar weboldalon.

 

 

Kelt: Budapest, 2021. április 19.

 

Blikk Kft.